eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Aktualności

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2006/2007
06.09.2006  11:57

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2006/2007

zob. też  www.menis.gov.pl

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2006 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2006 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:
- język polski
- drugi przedmiot

 
15 stycznia 2007 r.
16 stycznia 2007 r.
(podstawa prawna: § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z późn. zm.)

4

Ferie zimowe:

15 - 28 stycznia 2007 r.:
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

22 stycznia - 4 lutego 2007 r.:
Podlaskie.

29 stycznia - 11 lutego 2007 r.:
Dolnośląskie, Łódzkie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

12 - 25 lutego 2007 r.:
Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie, Warmińsko-Mazurskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5

Wiosenna przerwa świąteczna

5 - 10 kwietnia 2007 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej:
a) w szkołach dla dorosłych, w których
    nauka kończy się w semestrze jesiennym
b) dodatkowy termin sprawdzianu
    w szkołach wymienionych w lit. a
c) w pozostałych szkołach podstawowych

d) dodatkowy termin sprawdzianu
    w szkołach wymienionych w lit. c



9 stycznia 2007 r. godz. 15.00

12 kwietnia 2007 r. godz. 9.00

12 kwietnia 2007 r. godz. 9.00

5 czerwca 2007 r. godz. 9.00

ustalił dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 32 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)

7

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których
    nauka kończy się w semestrze jesiennym:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza

b) dodatkowy termin w gimnazjach
    wymienionych w lit. a:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza

c) w pozostałych gimnazjach:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza

d) dodatkowe terminy w gimnazjach
    wymienionych w lit. c:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza





9 stycznia 2007 r. godz. 15.00
10 stycznia 2007 r. godz. 15.00



24 kwietnia 2007 r. godz. 9.00
25 kwietnia 2007 r. godz. 9.00


24 kwietnia 2007 r. godz. 9.00
25 kwietnia 2007 r. godz. 9.00



5 czerwca 2007 r. godz. 9.00
6 czerwca 2007 r. godz. 9.00

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzamin.
(podstawa prawna: § 32 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)

8

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych:
  - w szkołach ponadpodstawowych:


  - w szkołach ponadgimnazjalnych
     (z wyjątkiem szkół wymienionych
     w pkt 9):



5 stycznia 2007 r. (sesja zimowa)
27 kwietnia 2007 r. (sesja wiosenna)

5 stycznia 2007 r (sesja zimowa)
27 kwietnia 2007 r. (sesja wiosenna)
(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

9

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych zasadniczych
szkół zawodowych, szkół policealnych
i pomaturalnych

12 stycznia 2007 r.
lub
15 czerwca 2007 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

10

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji
wiosennej:
- język polski
- drugi przedmiot
- język ojczysty - w szkołach lub oddziałach
   z ojczystym językiem nauczania mniejszości
   narodowej



 8 maja 2007 r.,
 9 maja 2007 r.,
10 maja 2007 r.
(podstawa prawna: § 8 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.).

11

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna
- część pisemna


początek 4 maja 2007 r.
ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzamin.


(podstawa prawna: § 57 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)

12

Egzaminy z nauki zawodu i z przygotowania
zawodowego

ustalają kuratorzy oświaty
(podstawa prawna: § 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)

13

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe
(sesja letnia)
- etap pisemny
- etap praktyczny

ustali dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 106 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)

14

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych:
a) w szkołach podstawowych
    wymienionych w pkt 6a
b) w szkołach podstawowych
    wymienionych w pkt.6c
c) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7a
d) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7c
e) w szkołach, w których przeprowadzana
    jest pisemna część egzaminu dojrzałości:
    - w sesji zimowej
    - w sesji wiosennej
f) w szkołach, w których przeprowadzana
    jest pisemna część egzaminu maturalnego
    w sesji wiosennej


g) w zasadniczych szkołach zawodowych,
    w których przeprowadzany jest etap
    pisemny egzaminu potwierdzającego
    kwalifikacje zawodowe










h) w szkołach z 5 dniowym tygodniem
    pracy




9 stycznia 2007 r.

12 kwietnia 2007 r.
9 i 10 stycznia 2007 r.
24 i 25 kwietnia 2007 r.


15 i 16 stycznia 2007 r.
8 i 9 maja 2007 r.


4 maja 2007 r.
(drugi dzień ustalą dyrektorzy szkół)





(podstawa prawna: § 6 ust. 2, 3 i 4
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.)





2 maja 2007 r. i 8 czerwca 2007 r.
(podstawa prawna: § 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

15

Dodatkowym dniem wolnym od zajęć
w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy
może być po odpracowaniu:

4 maja 2007 r.
(podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

16

Dodatkowym dniem wolnym od zajęć
w szkołach z 6- dniowym tygodniem pracy
jest:

2 maja 2007 r.
(podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

17

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

22 czerwca 2007 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

18

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2007 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)





Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
















Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ