eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Aktualności

„Ruszamy na scenę" – konkurs dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej!
06.09.2013  17:00

Wydawnictwo Ediba Polska, Redakcja czasopisma „Nauczycielka Szkoły Podstawowej - klasy I - III" oraz Centrum Szkoleniowe eduskrypt.pl zapraszają nauczycieli klas I – III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie pt. „RUSZAMY NA SCENĘ”.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na rozwój twórczości i kreatywności w szkołach. Ty też możesz stworzyć coś nowego! Dzięki Tobie, Twoja szkoła będzie tętniła życiem! Przygotuj przedstawienie lub napisz scenariusz innego szkolnego wydarzenia, które zainspiruje uczniów i rozwinie ich talenty.

Szczegółowe informacje: www.konkurs.ediba.com

Pobierz Regulamin:

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu o nazwie „Ruszamy na scenę" (zwanego dalej „Konkursem") jest Ediba Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rzymowskiego 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278686, kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 PLN, w całości opłacony. NIP 5252389313, zwana dalej „Organizatorem".

2. Fundatorami nagród w Konkursie są: Vidis S.A., Sony Europe Limited sp. z o.o., Eduskrypt sp. z o.o., Park Wodny Bania sp. z o.o., BenQ Austria Gmbh, Granna sp. z o.o, oraz Ediba Polska sp. z o.o., zwani dalej „Fundatorami".

3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.


2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy nauczyciel szkoły podstawowej, pracujący w bieżącym lub poprzednim roku szkolnym czynnie w zawodzie w klasach I, II lub III, który spełni warunki określone w Regulaminie.

3. Warunkiem realizacji przez uczestnika Konkursu prawa do nagrody jest podanie w nadesłanej pracy danych kontaktowych, w tym danych adresowych w zakresie niezbędnym do przesłania nagród przewidzianych Regulaminem.

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają jego do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.


3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy: nadesłać stworzony samodzielnie scenariusz „Scenariusz” na adres: konkurs@ediba.com lub pocztą na adres ul. Rzymowskiego 53, 02-697 z dopiskiem „Konkurs”, być autorem danej pracy i posiadać do niej pełne prawa autorskie. Scenariusz nie może być nigdzie wcześniej opublikowany w żadnej formie, a jego rozpiętość nie może przekraczać dwóch stron formatu A4 (bez zdjęć) – maksymalnie 3400 znaków ze spacjami. Scenariusz musi być przesłany w formacie Times New Roman 12.

2. Scenariusz może być zrealizowany z dziećmi na zajęciach, w szkole, kołach teatralnych, itp. w bieżącym lub poprzednim roku szkolnym. Do Scenariuszy należy dołączyć przynajmniej pięć zdjęć z przebiegu przestawienia, dokumentujących przebieg przedstawienia jednak nie więcej niż dziesięć zdjęć.

3. Do zdjęć należy dołączyć zgody rodziców/opiekunów prawnych lub osób pełnoletnich na nich występujących o następującej treści: „Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w czasopiśmie „Nauczycielka Szkoły Podstawowej – klasy I – III” lub stronie internetowej Grupy Ediba w związku z uczestnictwem w Konkursie „Ruszamy na scenę”.

4. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.

5. Uczestnicy mogą nadsyłać prace w okresie od 24 sierpnia 2013 do 30 listopada 2013 roku.


4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Jury Konkursu będzie się składać z dwóch członków redakcji miesięcznika „Nauczycielki Szkoły Podstawowej – klasy I-III”, pracownika Wydawnictwa Ediba Polska sp. z o.o., i jednego pracownika firmy szkoleniowej Eduskrypt sp. z o.o.

2. Spośród nadesłanych prac, jury wybierze osiem najciekawszych Scenariuszy. 3. Organizator opublikuje imiona i nazwiska zwycięzców w czasopiśmie „Nauczycielka Szkoły Podstawowej - klasy I-III” w numerze marcowym 2014r. oraz zawiadomi o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną do dnia 15 lutego 2014 roku. 4. Zwycięskie Scenariusze zostaną opublikowane w czasopiśmie „Nauczycielka Szkoły Podstawowej – klasy I-III” w 2014 roku.


5. Nagrody

1. Przyznane zostanie pięć nagród, po jednej dla każdej zwycięskiej pracy. a- pierwsza nagroda: Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD 2080 + Projektor ViewSonic PJD5234L + Uchwyt z przedłużeniem Avtek ProMount + Oprogramowanie RM Easiteach (Fundator nagrody - Vidis S.A.) b- druga nagroda: Projektor Sony VPL-EX226. (Fundator nagrody – Sony Europe Limited sp. z o.o.) c- trzecia nagroda: Czterogodzinny warsztat dla nauczycieli danej placówki, w miejscu ich pracy (Fundator nagrody - Eduskrypt sp. z o.o.) d- czwarta nagroda: Jednodniowe wejściówki do kompleksu wód termalnych „Terma Białka” (Białka Tatrzańska), dla całej klasy wraz z opiekunami (maksymalnie 35 osób). (Fundator nagrody - Park Wodny Bania sp. z o.o.) e- piąta nagroda: MONITOR BenQ VW2430H. (Fundator nagrody - BenQ Austria Gmbh)

2. Oprócz nagród głównych, każda nagrodzona praca otrzyma: po jednym pakiecie gier planszowych (3 gry), ufundowane przez firmę Granna sp. z o.o., jedną roczną prenumeratę Nauczycielki Szkoły Podstawowej – klasy I-III dla danego nauczyciela, oraz jedną subskrypcję roczną oprogramowania „Ediba Digital” dla szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel. Prenumeraty oraz subskrypcje zostaną dostarczone i aktywowane począwszy od kwietnia 2014 roku.

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora w przypadku otrzymania prenumeraty. W przypadku przyznania subskrypcji Ediba Digital, kod dostępu zostanie udostępniony drogą mailową pod wskazany adres e-mail.

4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu i prawidłowo wysłanej nagrody w terminie 30 (trzydziestu dni) od dnia wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych (w) nadesłanego Scenariusza.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.


6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Ediba Polska sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs - reklamacja" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania zwycięzcy - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.


7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz osób wyróżnionych i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.


8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.ediba.com

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody konkursowej.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ