eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Dokumenty Programu

Pobierz Formularz dla Autora:
/dokumenty/AUTOR_ karta_informacyjna.doc AUTOR_ karta_informacyjna.doc 44.50 KB


UWAGA: Pliki z rozszerzeniem .pdf należy przeglądać darmowym programem Adobe Acrobat Reader, można go pobrać ze strony: www.adobe.com

Pobierz deklarację przystąpienia do Programu:
/dokumenty/Deklaracja_TNTE.pdf Deklaracja_TNTE.pdf 132.40 KB

Pobierz wzór Certyfikatu Ukończenia Programu:
/dokumenty/certyfikat.pdf certyfikat.pdf 144.18 KB

Pobierz regulamin w wersji PDF:
/TNTEIII/regulamin_program_VI.pdf regulamin_program_VI.pdf 115.84 KB

Załącznik nr. 1
/TNTEIII/scenariusz_zajec.doc scenariusz_zajec.doc 33.50 KB

Załącznik nr. 2
/TNTEIII/karta_projektu_edukacyjnego2012.doc karta_projektu_edukacyjnego2012.doc 31.50 KB

Sprawdź czy nie naruszasz praw autorskich:
/dokumenty/prawo_autorskie.pdf
prawo_autorskie.pdf 37.46 KB

Czytaj on-line REGULAMIN PROGRAMU:

REGULAMIN PROGRAMU "Twórczy Nauczyciel - Twórcza Edukacja"

realizowanego przez eduskrypt.pl

– edycja VI –

Tematem przewodnim VI edycji Programu jest E DUKACJA PEDAGOGICZNA RODZICÓW MAŁEGO DZIECKA (temat przewodni nie ogranicza uczestnictwa nauczycieli z wyższych etapów edukacyjnych)

I. DEFINICJE:

1. Program – Ogólnopolski Program “Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja”.

2. Organizatorem programu jest eduskrypt.pl sp. z o. o. organ prowadzący platformę edukacyjną www.eduskrypt.pl zwana dalej www.eduskrypt.pl

3. Organem prowadzącym Program jest Stowarzyszenie „Klub Twórczego Nauczyciela”

4. Firma Partnerska Programu/Partner Programu – podmiot oferujący Uczestnikom usługi lub towary w ramach Programu (sponsor generalny, sponsorzy).

5. Uczestnik – czynny zawodowo nauczyciel, który bierze udział w Programie.

6. Deklaracja Członkowska – formularz udostępniony przez organizatora Programu w wersji drukowanej lub elektronicznej, który po wypełnieniu (podaniu swoich danych osobowych), podpisaniu i przesłaniu pocztą do Biura Programu przez Uczestnika stanowi wniosek o przyjęciu do Programu.

7. Biuro Programu – siedziba Programu wskazana przez Organizatora.

8. Numer Identyfikacyjny w Programie (ID) – unikalny numer nadany Uczestnikowi w trakcie procesu rejestracji.

9. Forum Programu – tematyczne, przedmiotowe i metodyczne. Fora przeznaczone dla Uczestników i dostępne po zarejestrowaniu się.

10. Biuletyn Programu – newsletter tekstowy zawierający informacje o realizacji Programu oraz o ofercie Firm Partnerskich Programu.

11. Patron Medialny Programu – podmiot promujący i reklamujący Program.

12. Ranking Punktowy – uzyskiwanie punktów przez Uczestnika za określone w niniejszym Regulaminie działania.

13. Laureat Programu –uczestnik Programu, którzy uzyska określoną niniejszym regulaminem ilość punktów.

14. Twórczy Nauczyciel - tytuł, który zdobywa zgodnie z Regulaminem Laureat Programu.

15. Certyfikat Ukończenia Programu – dokument potwierdzający ukończenie Programu wydany przez Organizatora Programu.

16. Kapituła Programu – zespół osób kwalifikujący nadesłane prace oraz pozostałą aktywność uczestników zgodnie z Regulaminem. Kapitułę Programu powołuje Organ Prowadzący Program. Na członków Kapituły Organ Prowadzący może powołać osoby będące autorytetami w danej dziedzinie naukowej lub etapie kształcenia oraz Laureatów Programu.

17. Twórcze działania edukacyjne - wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, które podnoszą jakość, promują i poszerzają ofertę placówek, w których pracują Uczestnicy Programu. To działania wychodzące poza standardowe i tradycyjne metody pracy, stanowiące innowacyjną działalność nauczycieli np. projekty długoterminowe (minimum 1 semestr), programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego (wdrożone lub w realizacji), organizowanie konkursów i turniejów na szczeblu co najmniej gminnym, znaczące materiały metodyczno – dydaktyczne i artykuły.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Programie „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja” i skierowany jest do czynnych zawodowo nauczycieli wszystkich etapów kształcenia
i wychowania. Zawiera również wszystkie warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Deklaracji Członkowskiej.

2. Program Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja jest programem partnerskim dla nauczycieli prowadzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Do Programu może przystąpić każdy czynny zawodowo nauczyciel (wszystkie etapy edukacyjne) realizujący twórcze i innowacyjne działania edukacyjne.

2. Każdy przystępujący do Programu winien posiadać adres e-mail.

3. W celu przystąpienia do Programu na zasadach Uczestnika należy: wypełnić Deklarację Członkowską, w sposób czytelny i zgodny z prawdą, podpisać i przesłać na adres Biura Programu: Stowarzyszenie „Klub Twórczego Nauczyciela” ul. Różana 33, 62-220 Niechanowo.

IV. ZASADY I REALIZACJA PROGRAMU:

1. Uczestnik Programu:

1.1 Otrzymuje numer identyfikacyjny ID.

1.2 Bierze udział w Rankingu Punktowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.3 Zobowiązany jest do aktywności w ramach Programu. Aktywność ta będzie polegać na:

a/ publikowaniu dzieł edukacyjnych – są to minimum 3 scenariusze zajęć:

· dydaktycznych

· wychowawczych

· warsztatowych z rodzicami jako odmiana zebrania z rodzicami,

b/ realizacji projektu edukacyjnego na wspólne świętowanie szkoły/przedszkola z rodzinami dziecka - minimum 1,

c/ opracowaniu planu współpracy z rodzicami w zakresie doradztwa metodycznego, psychologicznego i pedagogicznego

d/ aktywności na Forum Platformy www.eduskrypt.pl w tym dzielenie się doświadczeniami
i refleksjami na temat sprawdzonych niedyrektywnych form współpracy z rodzicami,

e/ nieobowiązkowym udziale w szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkoleniowe eduskrypt.pl - Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli, w tym szkoleniach realizowanych w ramach "Projektu P21 - Twórcze Przedszkole XXI wieku"

2. Zasady publikowania dzieła: przesłane przez Uczestnika dzieło wraz z kartą „AUTOR” dopuszczane jest do opublikowania przez Kapitułę Programu lub Redaktora wskazanego przez Organizatora Programu . Nadesłane dzieła zawierające błędy merytoryczne lub metodyczne nie będą publikowane, a Organizator nie ma obowiązku udzielać Autorom wyjaśnień związanych z odrzuceniem danego dzieła. Uczestnik Programu – Autor dzieła udziela www.eduskrypt.pl nieograniczonej czasowo, nie wyłącznej licencji na publikowanie dzieła w Katalogu Publikacji lub materiałach metodycznych (różne pola eksploatacji, elektroniczne i papierowe). Dzieła mogą być zamieszczone na www.eduskrypt.pl do pobrania bezpłatnego lub poprzez płatny kod dostępu. W przypadku zamieszczenia dzieła w Katalogu Publikacji na zasadach płatnego kodu dostępu Autorowi przysługuje tantiem w wysokości 10% wartości netto sumy pobranych kodów dostępu do dzieła. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie rachunku, przelewem na rachunek bankowy Autora w momencie, kiedy ilość pobrań pomnożona przez wartość wynagrodzenia określonego powyżej przekroczy 300 zł. W przypadku zakwalifikowania dzieła do zamieszczenia w materiałach metodycznych z Autorem będzie podpisana osobna umowa na zasadach prowizyjnych. Uczestnik – Autor nie otrzymuje żadnych dokumentów potwierdzających opublikowanie dzieła. Jako potwierdzenie tego faktu www.eduskrypt.pl zezwala na dokonanie i dystrybucję zrzutu ekranu. Organizator Programu zastrzega sobie również możliwość bezpłatnego zamieszczania fragmentów nadesłanych dzieł w ramach Promocji Programu .

3. Uczestnik Programu, który uzyska 2000 punktów, otrzymuje Certyfikat Ukończeniu Programu oraz tytuł TWÓRCZY NAUCZYCIEL, wystawiony w terminie określonym przez Organizatora Programu zamieszczonym na stronach Programu.

4. Każdy Uczestnik Programu ma prawo korzystać w trakcie trwania edycji Programu z Prefe-rencyjnego Pakietu Ofert na zasadach określonych przez Firmy Partnerskie. Jeżeli Firma Partnerska oferuje Preferencyjny Pakiet zasady te zostaną opublikowane na stronach internetowych Programu. Organizator Programu zastrzega sobie prawo uaktualnienia i rozsze-rzenia Preferencyjnego Pakietu Ofert w trakcie trwania Programu.

5. Organizator Programu ma prawo sprofilować merytorycznie lub metodycznie (np. w zakresie rozwijania konkretnych umiejętności) daną edycję Programu.

6. Każdy Uczestnik Programu ma prawo do bezpłatnego zamieszczania informacji związanych z życiem placówki, w której pracuje w Serwisie informacyjnym www.eduskrypt.pl

7. Każdy Uczestnik Programu może zgłaszać własne pomysły i propozycje związane z działaniem Programu do Biura Programu, tj. na adres stowarzyszenie.ktn@wp.pl, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do wdrożenia lub odrzucenia przesłanych opinii i pomysłów.

8. Każdy Uczestnik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail Biuletyn Programu.

9. Każdy Uczestnik Programu ma pierwszeństwo udziału w realizowanych przez www.eduskrypt.pl szkoleniach, projektach, akcjach oraz innych działaniach.

10. Laureaci Programu otrzymują nagrody od Organizatora Programu lub Firm Partnerskich. Lista nagród oferowana przez Organizatora Programu oraz Firmy Partnerskie publikowana jest na stronach internetowych Programu. Nagrody nie są ekwiwalentne na nagrody pieniężne.

11. Organizator Programu zastrzega sobie prawo uaktualnienia listy nagród w dowolnym mo-mencie trwania Programu.

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady nagród oferowane przez Firmy Partnerskie oraz z tytułu niewłaściwego świadczenia nagrody.

13. Nagrody przekazywane będą Laureatom bezpośrednio przez Firmy lub w trybie ustalonym przez Organizatora Programu.

14. Nagrody ufundowane przez Organizatora Programu przekaże laureatom bezpośrednio wyznaczony przez Organizatora przedstawiciel. Organizator zastrzega sobie prawo wskazania miejsca uroczystego przekazania nagród.

V. RANKING PUNKTOWY – zasady uzyskiwania punktów:

Przekazane dzieła

Ranking punktowy

Minimum obowiązkowych punktów

1 scenariusz

0-200

600

1 projekt

0-600

600

1 plan współpracy

0-300

300

Udział w Forum dyskusyjnym

0-300

300

Udział w szkoleniu

200

0

RAZEM

1800

1. Uczestnik może zdobywać punkty jedynie zgodnie z Regulaminem, uzyskane punkty nie mogą być przekazywane na rzecz innych Uczestników Programu.

2. Uczestnik może zdobyć punkty za większą liczbę nadesłanych materiałów, niż liczba wskazana przez Organizatora. Za każdy nadesłany poprawny materiał Uczestnik otrzymuje odpowiednią liczbę punktów według tabeli.

3. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O AKTYWNOŚCI:

a.1. Scenariusze zajęć należy przygotować według załączonego wzoru (patrz: załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu - patrz Dokumenty Programu). Uczestnik przesyła minimum 3 dowolne scenariusze - patrz pkt IV.1.3.a, może również opracować więcej scenariuszy własnego autorstwa.

a.2 Projekt edukacyjny musi być wyłącznie własnego autorstwa. Nie będą uwzględnianie zadania realizowane w ramach innych projektów np. ogólnopolskich, regionalnych. Projekt należy opracować według załączonego wzoru (patrz załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu -patrz Dokumenty Programu)

a.3 w FORMULARZU DLA AUTORA zamieszcza się krótki opis dzieła (scenariusze, projekty) oraz poprawnie wypełniony FORMULARZ przesyła się do Organu Prowadzącego Program.

b. 1 za zorganizowanie lub współorganizowanie szkolenia lub zajęć edukacyjnych w ramach Programu uczestnik otrzymuje 200 pkt

b.2 za aktywny udział w Forum (min. 30 wartościowych merytorycznie postów). Kapituła może przyznać od 0 do 300 punktów za udział uczestnika Forum w danej edycji Programu. Poprzez aktywność rozumiana jest również moderacja Forum

c. 1 za każdy ujawniony przez redaktora lub użytkownika platformy błąd w nadesłanym teście lub skrócie, Kapituła odlicza 200 pkt. –

c. 2 za naruszenie praw autorskich Kapituła wykreśla Uczestnika z Programu.

Uzyskana punktacja w ramach powyższych działań będzie zsumowana. Liczba zdobytych punktów decyduje o lokatach Uczestników w Programie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Informacje o Programie zamieszczone są na stronach WWW programu oraz dystrybuowane poprzez Biuletyn programu.

2. Informacja zamieszczona na stronach Programu lub wysłana poprzez Biuletyn Programu traktowana jest jako dostarczona do Uczestnika Programu.

3. Organ Prowadzący Program udziela wszelkich dodatkowych informacji dotyczących funkcjonowania Programu na prośbę Uczestnika tylko w przypadku, jeżeli informacje te nie są opublikowane na stronach programu lub przekazane poprzez Biuletyn programu.

4. Komunikacja z Uczestnikami prowadzona jest drogą elektroniczną (e-mail).

5. Organizator opublikuje na stronach Programu Harmonogram bieżącej edycji Programu. Do punktacji wliczana będzie aktywność Uczestnika zgodna z opublikowanym harmonogramem.

6. Organizator Programu zastrzega sobie prawo dokonywania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Organizator jest zobowiązany umieścić informację oraz ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronach internetowych Programu nie później niż 2 dni robocze po dokonaniu zmian.

7. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu, jeżeli nie przestrzega on Regulaminu Programu oraz gdy dostarczy nieprawdziwe dane osobowe lub naruszy prawa autorskie.

Organizatorzy i Organ Prowadzący Program

Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ