eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Regulamin

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DZIEŁ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Z PLATFORMY EDUSKRYPT.PL

W regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje:

 • "Zasady Ogólne" - zasady udostępniania dzieł znajdujących się na platformie edukacyjnej eduskrypt.pl
  "eduskrypt.pl" - platforma edukacyjna eduskrypt.pl będącą własnością:
  eduskrypt.pl sp. z o.o.
  ul. Tetmajera 19
  31-352 Kraków
  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  KRS: 0000266344
  NIP: 677-227-95-25
  REGON: 120350980
  Kapitał zakładowy: 100 000 PLN

  "Archiwum"
  - baza danych materiałów zamieszczonych na platformie www.eduskrypt.pl; "Użytkownik" - osoba korzystająca z platformy edukacyjnej eduskrytp.pl
  "Klient" - osoba będąca klientem Operatora GSM, korzystająca z platformy edukacyjnej eduskrypt.pl za pośrednictwem Integratora poprzez rejestrację w Serwisie SMS; "Operator GSM" - dostawca usług GSM dzialajacy na terenie Polski i na podstawie prawa polskiego
  "Integrator" - Media Systems & Cashbill;
  "Serwis SMS" - oznacza funkcjonalność oferowaną Klientom przez Integratora we współpracy z platforma eduskrypt.pl umożliwiającą korzystanie z Serwisu Internetowego poprzez wysłanie SMS Premium pod numer telefonu wskazany w dalszych postanowieniach Zasad Ogólnych;
  "Serwis Internetowy" - serwis internetowy prowadzony przez eduskrypt.pl sp. z o.o. pod aktualnym adresem URL http://www.eduskrypt.pl oraz pod adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL oraz każdym, który go zastąpi;
  "Ustawa" - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83).


1. Postanowienia ogólne

A. W ramach swej działalności eduskrypt.pl ma na celu zapewnienie bezpośredniego dostępu do dzieł oraz materiałów edukacyjnych i naukowych jak najszerszej grupie odbiorców. Eduskrypt.pl udostępnia posiadane materiały na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
B. Eduskrypt.pl zezwala Użytkownikowi na przeglądanie bazy danych umieszczonych na platformie dzieł. Korzystanie z wymienionych baz danych nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów w nich zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach Ustawy oraz niniejszym Regulaminie.
C. Zabronione jest, poza określonymi w przepisach Ustawy przypadkami, kopiowanie dzieł lub ich części, ich sprzedaż, wypożyczanie, dystrybuowania. Zabronione jest również dokonywanie jakichkolwiek zmian w udostępnionych dziełach.

2. Nabycie prawa do pobrania dzieł w postaci elektronicznej.

A. Uzyskanie przez Użytkownika kodu dostępu do pobrania danego dzieła wymaga uiszczenia opłaty, jeżeli nie jest napisane inaczej.
B. Nabycie prawa do pobrania danego działa następuje w chwili aktywacji kodu dostępu przez Integratora.

3. Procedura uzyskania kodu dostępu do dzieła.

A. W celu uzyskania dostępu do dzieła Użytkownik powinien zapoznać się z Zasadami Ogólnymi oraz je akceptować, następnie złożyć zamówienie na udostępnienie dziełą w sposób określony na platformie eduskrypt.pl.
B. Eduskrypt.pl dokonuje rejestracji Użytkownika. W celu pobrania dzieła Użytkownik posługuje się identyfikatorem i indywidualnym hasłem dostępu.
C. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia identyfikatora i hasła przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich i ponosi z tego tytułu wobec eduskrypt.pl odpowiedzialność.
D. Dostęp do dzieła można uzyskać również wysyłając SMS Premium pod numer podany na platformie.

4. Opłaty za otrzymanie kodu dostępu do dzieła (przelew bankowy, karta kredytowa).

A. Uzyskanie kodu dostępu do dzieła wymaga uiszczenia opłaty. Wysokość opłaty jest umieszczona na platformie przy każdym dziele, którego opłata dotyczy.
B. Opłaty za uzyskanie dostępu do dzieła można wnosić przelewem bankowym na konto podane na platformie eduskrypt.pl kartą kredytową Visa, Mastercard, postępując zgodnie z instrukcją podaną na platformie eduskrypt.pl.
C. Po uiszczeniu opłaty Klient otrzymuje kod dostępu do jednorazowego pobrania dzieła.

5. Procedura uzyskania kodu dostępu do dzieła poprzez rejestrację w Serwisie SMS

UWAGA: Jeżeli w ramce WYKUP KOD DOSTĘPU znajduje tylko klawisz „Dodaj do koszyka” transakcji można dokonać tylko za pomocą płatności on-line, przelewu lub z wykorzystaniem abonamentu, jeżeli został wcześniej wykupiony. Brak opcji "Wykup dostęp przez SMS" oznacza, że nie można dokonać transakcji za pomocą SMS.

A. W celu uzyskania kodu dostępu do dzieła Klient korzysta z Serwisu SMS. Serwis SMS dostępny jest dla Klientów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
B. W ramach Serwisu SMS oferowana jest usługa polegająca na przyjmowaniu od Klientów wiadomości SMS dotyczących uzyskania kodu dostępu do dzieła.
C. Korzystać z Serwisu SMS może każda osoba uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej Operatorów GSM.
D. Kod dostęp do dzieła może uzyskać każda osoba, która zarejestruje się na platformie eduskrypt.pl. W trakcie rejestracji Klient wybiera nazwę użytkownika, a następnie otrzymuje hasło dostępowe i identyfikator transakcji. Nazwa użytkownika oraz hasło będą konieczne do zalogowania się na platformie eduskrypt.pl.
E. Aby uaktywnić hasło dostępowe, Klient jest zobowiązany, w okresie funkcjonowania Serwisu SMS, wysłać SMS o treści identyfikującej transakcję pod numer Premium podany w trakcie realizacji transakcji z telefonu komórkowego, do użytkowania którego jest uprawniony. Treść SMS, którą należy wysłać, jest podawana w trakcie rejestracji na platformie eduskrypt.pl.
F. W odpowiedzi na pochodzący od Klienta SMS Premium, zostanie wysłana na numer telefonu, z którego pochodził SMS Premium ,odpowiedź zawierająca informację o uzyskaniu kodu dostępu do dzieła.
G. Klient jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia hasła (kodu dostępu) przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich i ponosi z tego tytułu wobec eduskrypt.pl pełną odpowiedzialność.
H. W wyniku wysłania SMS Premium pod wskazany numer Klient uzyskuje kod dostępu do jednorazowego pobrania dzieła. UWAGA: Właściwy numer i treść SMSa ukaże się w Panelu płatności po kliknięciu na przycisk DALEJ.
I. Warunkiem uzyskania dostępu do dzieła jest wpisanie przez Klienta nazwy użytkownika oraz hasła na stronie platformy umożliwiającej dostęp do dzieła.
J. Uzyskane przez Klienta hasło umożliwiające dostęp do dzieła wygasa po pobraniu dzieła.
K. W przypadku, gdy Użytkownik wysłał sms o błędnej treści lub na zły numer otrzyma komunikat o błędzie. W takim przypadku kod nie jest aktywowany i system obsługujący eduskrytp nie odnotowuje żadnej wpłaty.
Jeżeli zdarzy się, że opłata została jednak pobrana przez operatora użytkownik powinien zgłosić reklamację w Biurze Obsługo Klienta swojego operatora.

6. Reklamacje

A. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości pobrań Użytkownik powinien zgłaszać do eduskrypt.pl pocztą elektroniczną na adres admin@eduskrypt.pl .
B. Reklamacja powinna wskazywać jasno nieprawidłowości w realizacji dostępu do dzieła.
C. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel eduskrypt.pl.
D. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, eduskrypt.pl po konsultacjach z Użytkownikiem, zobowiązany jest do przekazania działa w postaci elektronicznej na e-mail podany przez Uzytkownika.
E. eduskrypt.pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni.

7. Przerwa techniczna

A. Eduskrypt.pl jest uprawniony do czasowej przerwy w udostępnianiu dzieł z przyczyn technicznych. Eduskrypt.pl dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy trwały możliwie najkrócej.

8. Odpowiedzialność Użytkownika

A. W przypadku naruszenia ograniczeń wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym szczególnie udostępnienie osobom trzecim otrzymanego kodu dostępu, platforma eduksrypt.pl jest uprawniona do natychmiastowego zablokowania dostępu Użytkownika do dzieł i baz danych platformy eduskrypt.pl .
B. Jeżeli naruszenie ograniczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie, spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec eduskrypt.pl, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu eduskrypt.pl wszystkich wydatków poniesionych przez niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego, w tym rzeczywiście poniesionych przez eduskrypt.pl kosztów zastępstwa procesowego.

9. Przetwarzanie danych osobowych

A. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez eduskrypt.pl dla potrzeb realizacji zamówienia. Eduskrypt.pl nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom i stronom. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
B. Przetwarzanie przez eduskrypt.pl podanych przez Użytkownika danych osobowych dla celów innych niż realizacja zamówienia jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika, chyba że przepisy ustawy o ochronie danych osobowych dopuszczają przetwarzanie danych osobowych bez konieczności uzyskiwania zgody osoby, której dane te dotyczą.

10. Postanowienia końcowe

A. Niniejsze zasady Regulaminu wchodzą w życie z dniem 01 lipca 2005 r.
Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ