eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Fundacja Edukacja dla Demokracji

I. Dane adresowe (pełna nazwa, siedziba, adres do korespondencji, strona www, e-mail):

Fundacja Edukacja dla Demokracji ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa

www.edudemo.org.pl

E-mail: edudemo@edudemo.org.pl  

II. Profil działalności(rok założenia, podstawowe cele, założenia, misja)- krótka charakterystyka:

profil działalności: edukacyjny

rok założenia: 1990; rejestracja 1991

Podstawowe cele:

Celem statutowym Fundacji Edukacja dla Demokracji jest: inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej, służącej krzewieniu idei demokracji oraz przygotowującej do pracy na rzecz demokracji i do działalności w instytucjach demokratycznych.

Misja

W przekonaniu, że społeczeństwo obywatelskie istnieje nie tylko dla wybranych, Fundacja Edukacja dla Demokracji wspiera społeczności lokalne, w Polsce i poza jej granicami, w ich działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności na terenach, gdzie ograniczony jest dostęp do edukacji, rynku pracy i możliwości współdecydowania o własnym losie.

Fundacja realizuje swoje cele, w Polsce i poza jej granicami, poprzez:

  • działalność edukacyjną na rzecz demokracji, obejmującą m.in. szkolenia i publikacje;
  • inicjowanie i wspieranie współpracy oraz działań organizacji, których cele są zbieżne z celami Fundacji;
  • aktywizację środowisk lokalnych i przełamywanie barier bezsilnooci, w szczególności na terenach o wysokim bezrobociu oraz na terenach wiejskich i wielkoprzemysłowych;
  • wspieranie samorządnooci i lokalnych inicjatyw obywatelskich;
  • uspołecznienie szkoły - wspieranie świadomego udziału społeczności lokalnej: rodziców, pedagogów, uczniów oraz samorządu terytorialnego w decydowaniu o lokalnej polityce edukacyjnej, treściach i metodach oraz programie wychowawczym szkoły.

Budując swoje programy na fundamencie lokalnych tradycji i kultury Fundacja współpracuje z ludźmi różnych narodowości, wyznania czy przekonań politycznych. Swoje programy realizuje w Polsce, na Litwie (od 1993), Łotwie (1994), Białorusi, Ukrainie i w Azji Centralnej (1995), Mongolii (1997), Zakaukaziu i Rosji (1999).

III. Działania (aktualnie realizowane programy, akcje, konkursy, inne działania):

Przedsiębiorczość w praktyce

Program odpowiadający na gwałtownie rosnące - szczególnie na obszarach dotkniętych restrukturyzacją przemysłu - bezrobocie absolwentów. Nabyte w minionych latach doświadczenia umożliwiają Fundacji prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu przełamywanie bariery bezradności młodzieży, pobudzenie jej społecznej aktywności oraz przygotowanie do samozatrudnienia - utworzenia dla siebie miejsca pracy. Program realizowany jest wspólnie z samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, placówkami oświatowymi oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Demokracja w Szkole

Program powstał w 1996 roku w wyniku połączenia prowadzonych wcześniej odrębnych działań szkoleniowych adresowanych do nauczycieli i uczniów polskich szkół. Celem programu jest skuteczne przygotowanie młodych ludzi do pełnoprawnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa. Zamierzony rezultat jest osiągany poprzez:

· doskonalenie i popularyzowanie autentycznej samorządności uczniowskiej,

· prowadzenie przez trenerów FED różnych form edukacyjnych w czasie pozalekcyjnym,

· wspieranie czynnego uczestnictwa uczniów, rodziców i nauczycieli w życiu szkoły,

· doskonalenie nauczycieli w zakresie aktywnych metod nauczania,

· podniesienie poziomu nauczania civic education;

· zacieśnianie na szczeblu lokalnym współpracy między władzami samorządowymi, oświatowymi i reprezentacją młodzieży.

Działania programu objęły ponad 100 szkół z terenu całej Polski. W ramach programu organizowane są szkolenia dla liderów i opiekunów samorządów uczniowskich, warsztaty dla rad rodziców, redaktorów gazet uczniowskich, seminaria metodyczne dla nauczycieli poświęcone aktywnym metodom nauczania oraz nauczaniu civic education w szkole. Opublikowano kilkanaście tytułów książek, broszur i materiałów metodycznych dla uczniów i nauczycieli.

Edukacja obywatelska w środowisku wiejskim

Program ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych, przygotowanie do wejścia w aktywne życie zawodowe i społeczne młodzieży z terenów wiejskich poprzez rozwinięcie umiejętności działania w społeczeństwie obywatelskim, udział w wyborach, umiejętność rozwiązywania codziennych problemów. Ważnym elementem programu jest wspieranie zainicjowanego przez Federację Inicjatyw Oświatowych ruchu "Małych Szkół" - lokalnych placówek oświatowych, pełniących jednocześnie rolę ośrodków edukacji ustawicznej dorosłych, centrum kultury, rozwoju społecznego i gospodarczego.

Akademia Samorządności

Celem programu jest integracja, wzrost skuteczności działań lokalnych organizacji pozarządowych, pomoc w opracowaniu strategii współpracy, budowanie reprezentacji NGO-s oraz dialogu między nimi a władzami samorzadowymi. Uczestnicy - liderzy lokalnych organizacji poszerzają wiedzę i umiejętności dot. funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, działań organizacji pozarządowych, diagnozy lokalnych problemów, zarządzania projektami i pozyskiwania środków na ich realizację. Praktycznym sprawdzeniem nabytych umiejętności jest wdrożenie lokalnych projektów przez osoby uczestniczące w programie.

Europejski paszport

Program powstał w drugiej połowie lat 90-tych w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie nauczycieli pragnących realizować zajęcia o tematyce związanej z integracją Polski z Unią Europejską. Oprócz prowadzenia lekcji i zajęć pozalekcyjnych metodami aktywizującymi pedagodzy realizują projekty, współpracę międzynarodową i wymiany młodzieży. Doświadczenia nabyte podczas przygotowań społeczeństwa do członkostwa w UE OD 2003 R. są przekazywane na Ukrainie. Wspólnie z lwowskim dziennikiem Wysokyj Zamok zorganizowany został pierwszy na Ukrainie ogólnokrajowy konkurs "Europejski Paszport" skierowany do studentów, dziennikarzy lokalnych i działaczy pozarządowych." Opublikowany w języku ukraińskim CD-rom umożliwił poznanie polskich doświadczeń związanych z procesem integracji europejskiej. Projekt "Zakaukazie - Polska: Działamy Razem" jest oparty na współpracy pomiędzy Polską, Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją. Cel przedsięwzięcia stanowi zainicjowanie i przygotowanie bazy dla wzajemnych kontaktów, wymiany międzynarodowej i współpracy w formie projektów pomiędzy Polską i krajami Południowego Kaukazu.

Edukacja obywatelska w krajach Europy Wschodniej i Azji Centralnej

Program pomaga społecznościom lokalnym w ich działaniach na rzecz odbudowy więzi społecznych i tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez: wspieranie rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych; szkolenie pedagogów, lokalnej administracji oświatowej, działaczy organizacji pozarządowych, liderów samorządów lokalnych, a także tworzenie i publikowanie w językach narodowych materiałów poświęconych edukacji obywatelskiej i funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego; program realizowany jest na Litwie (od 1993), Łotwie (1994), Białorusi (1995), Azji Centralnej - Uzbekistanie, Kirgizstanie, Kazachstanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie (1995), Ukrainie (1995), Mongolii (1997), Azerbejdżanie i Rosji (1999).

Education for Democracy International Network

Stworzona z inicjatywy FED międzynarodowa sieć niezależnych organizacji obywatelskich działająca w sferze edukacji obywatelskiej w swoich regionach. Skupiająca obecnie 19 organizacji z 8 krajów (Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Azerbejdżanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu i Mongolii) sieć jest płaszczyzną współpracy i wymiany doświadczeń między samodzielnie działającymi organizacjami budującymi swoje programy na fundamencie lokalnej kultury i tradycji. Organizacje skupione w sieci prowadzą rokrocznie na trenie Europy Wschodniej i Azji Centralnej kilkaset warsztatów, w których uczestniczy kilka tysięcy liderów organizacji pozarządowych, nauczycieli, przedstawicieli lokalnej administracji oświatowej oraz samorządu terytorialnego.

Przemiany w Regionie - RITA (Region in Transition)

jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji. Celem programu jest wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach byłego bloku wschodniego, przede wszystkim poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem. Istotnym zadaniem programu jest udział w kształtowaniu młodych liderów intelektualnych, gospodarczych i politycznych, otwartych na wartości świata zachodniego, gotowych i zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Program realizowany jest poprzez:

Wsparcie projektów polskich organizacji pozarządowych oraz instytucji edukacyjnych, mających na celu wzmacnianie procesów transformacji systemowej w krajach Regionu przede wszystkim opierając się na polskich doświadczeniach w tym zakresie (w pierwszych trzech edycjach programu udzielono dotacji 160 organizacjom pozarządowym, instytucjom edukacyjnym i organom samorządu terytorialnego, na łączną sumę ponad 5,5 mln zł (projekty zostały wybrane spośród 830 wniosków zgłoszonych do programu)

Pomoc w nawiązywaniu partnerskiej współpracy między organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowymi i jednostkami samorządu terytorialnego z Polski i z zagranicy, przede wszystkim z krajów sąsiednich.

Dostarczenie wiarygodnej informacji o działaniach polskich organizacji pozarządowych w regionie; wspieranie współpracy polskich organizacji pozarządowych działających poza granicami kraju oraz wypracowywanie wspólnych standardów pracy.

Kształcenie trenerów

Fundacja Edukacja dla Demokracji od lat jest ważnym ośrodkiem kształcenia trenerów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest jedną z nielicznych organizacji, która pomaga lokalnym organizacjom pozarządowym budować zespoły stałych współpracowników: nauczycieli, działaczy organizacji pozarządowych, dziennikarzy, inżynierów, którzy po zakończeniu szkolenia trenerskiego, prowadzą programy edukacyjne w swojej społeczności lokalnej. Wykształceni przez Fundację trenerzy prowadzili zajęcia na wszystkich kontynentach naszego globu

 góra strony
Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ