eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Centrum Edukacji Obywatelskiej

I. Dane adresowe (pełna nazwa, siedziba, adres do korespondencji, strona www, e-mail):

Fundacja „Centrum Edukacji Obywatelskiej”
ul. Noakowskiego 10
00-666 Warszawa

www.ceo.org.pl

ceo@ceo.org.pl

II. Profil działalności(rok założenia, podstawowe cele, założenia, misja)- krótka charakterystyka:

Misją CEO jest u dzielanie pomocy szkołom w upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży obywatelskich postaw oraz demokratycznego systemu wartości, a także kształcenie praktycznych umiejętności potrzebnych w demokratycznym państwie, społeczeństwie obywatelskim oraz w gospodarce opartej na zasadach wolnego rynku.

Centrum Edukacji Obywatelskiej realizuje swoja misję poprzez:
-opracowywanie programów edukacyjnych (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej, Edukacja prawna i obywatelska, Z ekonomią na ty);
-przygotowywanie opracowań eksperckich (Szkoła ucząca się);
-prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie podręczników i materiałów edukacyjnych);
-prowadzenie szkoleń (Akademia Szkoły uczącej się, Szkoła ucząca się);
-lobbing na rzecz oświaty, edukacji obywatelskiej oraz prowadzenie zbiórek publicznych i zbieranie dotacji od instytucji komercyjnych na rzecz oświaty;
-tworzenie młodzieży możliwości prowadzenia aktywności obywatelskiej (Młodzi przeciw korupcji, Młodzi obywatele działają);
-organizowanie ogólnopolskich prezentacji projektów młodzieży (Młodzi obywatele działają, Ślady przeszłości);
-współpracę z instytucjami centralnymi, szkołami, administracją samorządową, administracją oświatową, polskimi i zagranicznymi instytucjami szkolnictwa wyższego i instytucjami badawczymi (Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego, Szkoła ucząca się);
-prowadzenie działalności akredytacyjnej dla szkół w zakresie jakościowych standardów pracy (Szkoła ucząca się).

III. Działania (aktualnie realizowane programy, akcje, konkursy, inne działania):

Szkoła ucząca się (SUS).
W roku 2000 CEO wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności zaproponowało polskim szkołom pogram „Szkoła ucząca się (SUS)". Program proponuje szkołom wprowadzenie systemu zapewnienia jakości, udział w potwierdzającej wprowadzenie tego systemu akredytacji, tworzy płaszczyznę współpracy szkół i inspiracji w lepszej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Podstawą działania szkół, należących do klubu SUS są: współpraca w zespołach nauczycielskich, określanie celów w sposób pozwalający na kontrolę stopnia ich realizacji, rzetelne monitorowanie efektów własnej pracy, refleksja nad stosowaną praktyką dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną, włączenie w ocenę pracy szkoły głównych klientów pracy szkoły: uczniów, rodziców i nauczycieli.
Akademia Szkoły uczącej się (SUS).
Centrum Edukacji Obywatelskiej w roku szkolnym 2003/2004 prowadziło dla dyrektorów szkół, nauczycieli, całych rad pedagogicznych i administracji oświatowej szkolenia, dotyczące różnych obszarów pracy szkoły: nowoczesnego nauczania, oceniania, wychowania (np. Nauczanie metoda rozwiązywania problemów, Ocenianie kształtujące, Jak motywować uczniów do nauki?), badania jakości pracy szkoły (np. Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły, Ocena i samoocena pracy nauczyciela), edukacji obywatelskiej (np. Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej, Edukacja interkulturowa – ścieżka do zrozumienia innych). Szczególną popularność zdobyły prowadzone przez Akademię szkolenia przez internet. Rocznie ze szkoleń Akademii SUS korzysta ponad tysiąc nauczycieli (połowa w szkoleniach internetowych).
Szkoła z klasą.
Prowadzony wspólnie od roku 2002 z Gazetą Wyborczą program „Szkoła z klasą" stawia edukację, jej cele i sposób pracy szkoły w centrum zainteresowania społecznego. Z jednej strony zachęca do wsparcia szkoły, a z drugiej zobowiązuje szkoły do prezentowania swojej pracy klientom szkoły. Program stworzył internetową platformę publicznej prezentacji wypełniania przez szkołę swoich zadań (w tym szczególnie zadań szkół z klasą).
Program przedstawił sześć zasad „dobrej" edukacji szkolnej. Informują one dyrektorów i nauczycieli na co powinni w swojej pracy zwracać szczególną uwagę (cele pracy szkoły). Proponują społeczeństwu kryteria oceny pracy szkoły. Te zasady to: szkoła dobrze uczy każdego ucznia (zarówno zdolnych jak i tych którzy mają z nauką trudności), sprawiedliwie ocenia (ocenianie powinno wspierać proces uczenia się a nie służyć do selekcji uczniów, ich dyscyplinowaniu lub deprecjonowaniu), uczy myśleć i rozumieć świat (samodzielne myślenie, kreatywność, odwaga i inwencja w podejmowaniu i rozwiązywaniu problemów, rozumienie ludzi, świata i napotykanych problemów to najważniejsze to szczególnie ważne cechy, które szkoła może i powinna przede wszystkim u uczniów rozwijać), rozwija społecznie i uczy wrażliwości, pomaga uczniom uwierzyć w siebie, przygotowuje do przyszłości (przede wszystkim skuteczne uczy porozumiewania się w obcych językach
i korzystania z technik informatycznych).
Akademia Szkoły z Klasą.
W ramach tej akcji w szkołach, w roku szkolnym 2003/2004, dzięki finansowemu wsparciu sponsorów, prowadzone są zajęcia pozalekcyjne i rozwijany studencki wolontariat. Inicjowane przez program zajęcia pozalekcyjne mają za zadanie rozwijanie u uczniów ich pasji i ciekawości świata. Finansowanie tej akcji zapewniła prowadzona przez CEO zbiórka publiczna oraz zaangażowanie w nią sponsorów komercyjnych i publicznych (samorządy terytorialne).
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego (POST).
CEO pomaga samorządom gminnym, miejskim i powiatowym tworzyć lokalne plany oświatowe z udziałem administracji oświatowej, nauczycieli, rodziców, uczniów i pracodawców. Prowadzony od roku 1996 program POST zaprasza społeczność lokalną do dyskusji o pożądanym profilu absolwenta szkoły, o roli szkoły w życiu społeczeństwa lokalnego, o sposobach wspierania szkoły i nauczycieli w ich pracy. Program zachęca władze samorządowe do angażowania obywateli w sprawy oświaty i pomaga stworzyć platformę dla takiej aktywności. Umożliwia rodzicom, uczniom, nauczycielom, dyrektorom szkół i lokalnym pracodawcom udział w wypracowywanie lokalnej polityki oświatowej.
Program umożliwia młodzieży wyrażanie opinii o lokalnej oświacie i dostarcza formułę angażowania się w sprawy lokalnej oświaty. Program oparty jest na współpracy szkoły z rodzicami i pokazuje, jak szkoła może rozliczać się z efektów swojej pracy przed jej różnymi klientami.
Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej (KOSS).
Program edukacji obywatelskiej dla gimnazjum szeroko wykorzystujący interaktywne i angażujące uczniów metody nauczania. W latach 1995-1999 podczas rocznych kursów metodycznych przeszkolono ponad 1500 nauczycieli, by przygotować ich do efektywnego stosowania zaproponowanych w programie KOSS metod pracy z uczniami. Obecnie KOSS jest jednym
z najczęściej stosowanych programów nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjach, skutecznie konkurując z publikacjami kilkunastu wydawnictw komercyjnych. Od roku 1999 sprzedano ponad 600 tysięcy egzemplarzy podręczników KOSS (wersja podstawowa i rozszerzona). KOSS wyróżniony został przez Ministra Edukacji Narodowej jako jeden z najlepszych programów nauczania, a CEO za jego wprowadzenie otrzymało odznakę honorową ZA ZASŁUGI DLA OŚWIATY.
Edukacja prawna i obywatelska w szkołach średnich.
W ramach programu CEO opracowało podręczniki do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadgimnazjalnych: Z demokracją na ty (zakres rozszerzony) oraz Przewodnik młodego obywatela (zakres podstawowy).
W 2004 roku podręcznik Przewodnik młodego obywatela na ogólnopolskich targach edukacyjnych otrzymał nagrodę EDUKACJI XXI WIEKU za najlepiej przygotowany edytorsko i merytorycznie podręcznik szkolny. W roku 2001 CEO brało udział w opracowaniu przygotowywanych przez Centralną Komisją Egzaminacyjną standardów wymagań maturalnych. Kilkuletnia współpraca CEO z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu przyczyniła się do zwiększenia znaczenia edukacji obywatelskiej w szkołach średnich i nadania przedmiotowi wiedza o społeczeństwie statusu przedmiotu maturalnego.
Z ekonomią na ty.
CEO opracowało program i podręcznik do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. Zawierają one zagadnienia z zakresu praktycznej edukacji ekonomicznej i przygotowują młodych ludzi do podejmowania racjonalnych decyzji, dotyczących dalszego kształcenia, prowadzenia działalności gospodarczej, inwestowania itp. Młodzi Obywatele Działają (MOD).
Projekt, który uczy młodych ludzi, jak skutecznie uczestniczyć w życiu publicznym. Uczniowie poznają problemy nurtujące społeczność, w której mieszkają i wybierają ten, który jest dla nich szczególnie ważny. Następnie wypracowują jego rozwiązanie i nakłaniają władze do wprowadzenia własnych propozycji w życie. Co roku publicznie prezentują swoje działania społeczności lokalnej i władzom samorządowym oraz uczestniczą w ogólnopolskiej prezentacji projektów młodzieżowych w Warszawie.
Ślady przeszłości.
Realizację programu rozpoczęto w roku szkolnym 200/2001. W ramach projektu uczniowie poszukują w swojej miejscowości i okolicy ciekawych, ale zaniedbanych budowli, miejsc i innych materialnych śladów przeszłości. Następnie „adoptują" je, czyli podejmują się opieki nad nimi. Współpracując z lokalnymi władzami i instytucjami kultury, zabiegają o ich renowację, zapomniane obiekty i miejsca przywracają pamięci społecznej.
Młodzi w Europie.
Program edukacji europejskiej, realizowany głównie poprzez internet, który ma na celu przede wszystkim informowanie młodych ludzi o perspektywach i szansach, jakie im daje wejście Polski do UE oraz przygotowywanie ich do podejmowania nauki i pracy w innych państwach Unii Europejskiej.
Młodzi głosują.
Projekt prowadzony od 1995 r. umożliwia niepełnoletnim obywatelom udział w najważniejszych wydarzeniach życia publicznego. W ramach programu uczniowie organizują w szkołach młodzieżowe wybory prezydenckie, parlamentarne, samorządowe oraz referenda. W roku szkolnym 2002/2003 w uczniowskim referendum na temat przystąpienia Polski do Unii „Unia Europejska - Młodzi głosują" udział wzięło ok. 5000 szkół i ponad 900 000 uczniów. W każdej ze szkół średnio 5 uczniów zaangażowało się w prowadzenie zajęć edukacyjnych i organizację młodzieżowego referendum.

Młodzi przeciw korupcji.
W roku szkolnym 2000/2001 CEO rozpoczęło realizacje programu edukacji antykorupcyjnej. We współpracy z programem Fundacji Batorego „Przeciw Korupcji" oraz CEO opracowało scenariusze lekcji do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i rozpoczęło szkolenia, przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć na temat korupcji i zagrożeń, jakie ona ze sobą niesie oraz sposobów jej zwalczania. W ramach zaproponowanego projektu młodzieżowego uczniowie planują własne działania na rzecz ruchu antykorupcyjnego .W celu upowszechnienia programu w roku szkolnym 2003/2004 CEO rozpoczęło współpracę z 80 powiatami i samorządami miejskimi organizując z nimi wspólnie szkolenia dla nauczycieli.

Moja Polska.
Program edukacji patriotycznej realizowany w roku szkolnym 2003/2004 z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (ponad 30 tysięcy szkół). Opracowane przez doświadczonych autorów scenariusze zajęć oraz materiały pomocnicze dla uczniów rozesłane do wszystkim placówek oświatowych, były inspiracją do rozmowy o małej i wielkiej ojczyźnie oraz patriotyzmie młodych Polaków. Uczniowie uczestniczyli w internetowej debacie na temat współczesnego patriotyzmu. Zorganizowano także konkurs na młodzieżowe logo Polski i młodzieżowe hasło promujące Polskę. Prezydent RP Aleksandr Kwaśniewski w Pałacu Prezydenckim przyjął laureatów konkursu.

 góra strony
Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ