eduskrypt.pl - platforma nominowana do WORLD SUMMIT AWARD 2007

Fundacja Edukacji Międzynarodowej

I. Dane adresowe (pełna nazwa, siedziba, adres do korespondencji, strona www, e-mail):

Fundacja Edukacji Międzynarodowej
53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 38
tel. 071 782 26 27, faks 071 782 26 20
www.fem.org.pl
e-mail: biuro@fem.org.pl  

II. Profil działalności (rok założenia, podstawowe cele, założenia, misja) - krótka charakterystyka:

Fundacja Edukacji Międzynarodowej powstała 1 września 1998 roku z inicjatywy VOLVO Truck Poland sp. z o.o., Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu, Konsulatu Francji we Wrocławiu, Konsulatu Wielkiej Brytanii we Wrocławiu, CADBURY Polska, Stowarzyszenia Klub Rotariański we Wrocławiu, Wrocławskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego.

Jej celem jest wzbogacanie edukacji społeczeństwa, m.in. poprzez wspieranie działań edukacyjnych kształtujących tożsamość regionalną, zaznajamianie z kulturą i dorobkiem innych narodowości, pomoc instytucjom edukacyjnym przy organizacji kontaktów międzynarodowych. Utworzenie Fundacji poparły władze Wrocławia.

Fundacja jest organem prowadzącym dla szkół społecznych: Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej „Atut”, Dwujęzycznego Gimnazjum „Atut” i Wrocławskiej Szkoły Międzynarodowej („WIS”) , które kształcą w systemie dwujęzycznym i obcojęzycznym zgodnym z zaleceniami International Baccalaureate O rganization (Organizacji Matury Międzynarodowej) z Genewy i European Council of International Schools (Europejskiej Rady Szkół Międzynarodowych) z Wielkiej Brytanii.

Fundacja aktywnie uczestniczy w życiu Wrocławia i Dolnego Śląska. Współpracuje z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, Fundacją im. Stefan Batorego oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz wspierania edukacji.

Fundacja współpracuje także z samorządem lokalnym i wojewódzkim, realizując programy wspierające oświatę i budowanie tożsamości regionalnej. W 2001 roku podpisała porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień i utworzenia przy Fundacji Dolnośląskiej Rady i Kapituły Wspierania Uzdolnień nadzorujących Program Stypendialny Fundacji - „zDolny Śląsk” .

III. Działania (aktualnie realizowane programy, akcje, konkursy, inne działania):

Główne projekty Fundacji to:

1) Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT i Dwujęzyczne Gimnazjum ATUT.

Szkoła podstawowa powstała w 1990 roku, jako pierwsza na Dolnym Śląsku niepubliczna szkoła podstawowa, gimnazjum jest jedynym we Wrocławiu niepublicznym gimnazjum dwujęzycznym.

Szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej i realizują program nauczania zgodny z podstawą programową MEN, poszerzony o program dydaktyczny tzw. Middle Years Programme (MYP) Organizacji Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Organization (IBO) z Genewy. Oferują rozszerzony program nauki języków obcych oraz języka polskiego i matematyki. Cechami charakterystycznymi dla programu szkół są:

- autorski intensywny program przygotowujący uczniów 6 klasy szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum do sprawdzianów podsumowujących naukę w szkole podstawowej i gimnazjum;

- nowoczesne metody nauczania i programy edukacyjne, wypracowane między innymi we współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą Edukacji;

- kadra wyszkolona w renomowanych placówkach edukacyjnych w kraju i za granicą, w tym w ramach programu MYP IBO;

- współpraca z pierwszą na Dolnym Śląsku szkołą międzynarodową dla obcokrajowców Wroclaw International School .

2) Wrocławska Szkoła Międzynarodowa – Wroclaw International School (WIS)

Pierwsza we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku szkoła międzynarodowa zainaugurowała swą działalność w 2002 roku. Podstawę programową w szkole stanowi program edukacyjny z Nowej Zelandii zaadaptowany do warunków polskich oraz programy wspomnianej wyżej Organizacji Matury Międzynarodowej (IBO) – Primary Years Programme (PYP) i Middle Years Programme (MYP).

Do szkoły uczęszczają obcokrajowcy w wieku od 3 – 15 lat, pochodzący z 21 krajów świata. Językiem wykładowym jest język angielski, a język polski jest nauczany jako język obcym - drugim obok francuskiego. Kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele z 10 krajów, w większości native speakerzy języka angielskiego z Australii, Kanady, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Wroclaw International School posiada certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Międzynarodowych (ECIS - European Council of International Schools) i status kandydacki w staraniach o uzyskanie akredytacji, jako IB World School w International Baccalaureate Organization.

3) Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu - International High School of Wrocław.

Szkoła społeczna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej, oferuje naukę w międzynarodowym systemie International Baccalaureate (IB) przygotowując uczniów do Matury Międzynarodowej. Nauka odbywa się w systemie dwujęzycznym - po polsku i angielsku. Absolwenci Matury Międzynarodowej mają ułatwiony dostęp do najbardziej renomowanych uczelni na świecie.
 
Szkoła mieści się w nowoczesnym, bezpiecznym kampusie szkolnym w centrum Wrocławia.

4) Projekty służące znoszeniu barier w dostępie do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego:

- Program Stypendialny "zDolny Śląsk", istniejący w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, którego stworzenie zainicjowały w 2001 roku Fundacja Edukacji Międzynarodowej oraz Samorząd Województwa Dolnośląskiego . Jest to pierwszy w Polsce program pomocy najzdolniejszej młodzieży obejmujący swoim zasięgiem całe województwo. Program "zDolny Śląsk" adresowany jest do uzdolnionych uczniów dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, których osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz aktywność społeczną co roku nagradzane są stypendiami. W siedmiu dotychczasowych edycjach konkursu stypendialnego , przyznano ponad 500 stypendiów "zDolny Śląsk", na łączną kwotę ponad 700 000 zł. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie: www.zdolnyslask.fem.org.pl

- Program Stypendiów Europejskich - projekt zapoczątkowany w 2007 roku realizowany jest we współpracy z Biurem Karier i Promocji Zawodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Adresowany jest do dolnośląskich studentów, którzy kontynuują studia na zagranicznych uczelniach europejskich i zamierzają po ich zakończeniu podjąć pracę w jednostkach wojewódzkiej administracji samorządowej. Projekt finansowany jest przy wsparciu Województwa Dolnośląskiego. Jego celem jest zachęcenie wykształconych, młodych ludzi do pracy na rzecz regionu.

- Dolnośląskie Granty Naukowe - nowa inicjatywa Fundacji realizowana od 2007 roku w ramach finansowego wsparcia ze strony Województwa Dolnośląskiego. Jego celem jest pomoc na rzecz badań naukowych prowadzonych przez samodzielnych pracowników naukowych dolnośląskich uczelni wyższych. Projekt wspiera te badania, które przyczyniających się do rozwoju i promocji Dolnego Śląska. Jego celem jest zapobieganie emigracji tych naukowców poza granice kraju i przeciwdziałanie ich odchodzeniu z uczelni do lepiej płatnych stanowisk w biznesie. Przewiduje się przyznanie 8 grantów naukowych w następujących dziedzinach naukowych: nauki przyrodnicze, nauki matematyczne, nauki medyczne, nauki prawne, nauki ekonomiczne, nauki humanistyczne, nauki techniczne, sztuki: muzyczne, plastyczne, teatralne.

- „Poławiacze pereł. Budowa sieci lokalnych organizacji wspierających uzdolnienia” - obecnie Fundacja realizuje kolejny, powiązany z programami stypendialnymi projekt mający za zadanie wzmocnienie mniejszych, lokalnych organizacji na Dolnym Śląsku, które wspierają lub zamierzają wspierać uzdolnioną młodzież i zwiększenie skuteczności wyszukiwania zDolnych Ślązaków w małych miejscowościach. Również w ramach tego projektu podjęta zostanie intensywna współpraca z władzami samorządowymi w małych miejscowościach Dolnego Śląska. Program dofinansowany został przez Fundację im. Stefana Batorego z Warszawy.

- Dolnośląskie Centrum Wsparcia Ucznia Uzdolnionego "Szlifiernia Diamentów"
 Wsparcie - ale nie zastąpienie - szkół w pracy z uczniem zdolnym poprzez organizację specjalistycznych zajęć to powód utworzenia - przez Fundację Edukacji Międzynarodowej - Centrum "Szlifiernia diamentów". Misją Centrum jest wsparcie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w rozwijaniu i pogłębianiu ich talentów. Celem Centrum jest organizacja zajęć, które będą rozwijać wybitne talenty młodzieży, a szkoły macierzyste i rodzice młodych ludzi zyskają partnera i profesjonalną pomoc w pracy z uczniem zdolnym. W Szlifierni każdy utalentowany uczeń ma szansę otrzymać profesjonalną i ukierunkowaną na jego zdolności pomoc.

5) Inne projekty edukacyjne dla nauczycieli i uczniów – współpraca międzynarodowa

Fundacja prowadzi liczne projekty edukacyjne dla nauczycieli mające na celu wspieranie pracy z uczniem zdolnym. Programy te realizowane są zarówno w siedzibie FEM w Polsce, jak i za granicą we współpracy z partnerami instytucjonalnymi z obszaru Unii Europejskiej. I tak w latach 2004 - 2007 FEM zrealizowała m.in. 5 polsko-niemieckich programów dokształcania nauczycieli, m.in. porównujące systemy kształcenia w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Partnerami tych projektów były Frankfurter Sozialschule z Wiesbaden, Landeszentrale für Politische Bildung Thüringen i Akademie Frankenwarte z Würzburga.


 góra strony
Koszyk jest pusty
Zaloguj się:

adres e-mail:

hasło:
   
« Zarejestruj się
Wpisz pobrany
kod dostępu:
 
Polecamy:
Google
    
UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy edukacyjnej eduskrypt.pl
ZAMKNIJ